PROGRAMMA

Iepazīsties ar Jaunās Vienotības partijas programmu 2021. gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām Madonas novadā.

Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāji!

Uzturot un kopjot dzimtās puses lokālpatriotismu, veidosim kopā mūsu jauno novadu. Cienījamie vēlētāji, mēs apņemamies Jūsu uzticības doto mandātu izmantot, lai strādātu mūsu visu labā, lai ikviens jauno novadu uztvertu kā savu un lepotos ar to, vienlaicīgi saglabājot un kopjot dzimtās puses tradīcijas, pat esot tālu prom, nesaraujot emocionālo saiti ar dzimto pagastu, pilsētu, novadu. 

Mūsu prioritāte ir iedzīvotāju labklājība, kvalitatīva dzīves vide un pakalpojumi, uzņēmējdarbībai un tūrismam pievilcīgs novads. Novadu attīstīsim līdzsvaroti, par pamatu ņemot kopā ar iedzīvotājiem izstrādāto novadu attīstības programmu.

Mūsu mērķi:

Uzņēmējdarbība – jaunas un labāk apmaksātas esošās darba vietas

Atbalstīt novada uzņēmējus un piesaistīt investorus novadam

Atbalstīt vietējos ražotājus

Pilnveidot uzņēmēju atbalsta projektus, atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību

Uzlabot uzņēmējdarbībai svarīgu infrastruktūru visā novadā

Veidot biznesa centru, atbalstot Biznesa inkubatoru

Veicināt mazo uzņēmēju un lauksaimnieku kooperāciju

Atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasarā

Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm ar prakses iespējām

Vide un infrastruktūra

Organizēt optiskā tīkla – interneta pārklājuma pieejamību visā novadā

Stiprināt pašvaldības komunālos uzņēmumus, ceļot pakalpojumu kvalitāti

Veikt ceļu uzturēšanu, atjaunošanu, tīrīšanu ziemā līdz katrai viensētai un uzņēmumam

Uzlabot apgaismojuma un drošības tehnoloģiskos risinājumus

Attīstīt veloinfrastruktūru un drošu pārvietošanos visiem (ar kājām, velo, ratiņkrēslā)

Sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu: speciālistiem, ģimenēm un sociālo jautājumu risināšanai, piedāvāt zemes mājokļu būvniecībai.

Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas teritoriju sakopšanai, labiekārtošanai un ēku siltināšanai

Sakopt degradētās vietas (t.sk. graustus)

Veicināt vides problēmu risināšanu, atkritumu samazināšanu

Izglītība – iespēja mazināt nevienlīdzību no pirmsskolas līdz vecumdienām

Nodrošināt plašu interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu, atbalstīt vecākus finansiāli

Celt pedagogu prestižu

Atbalstīt jauniešu iniciatīvas

Īstenot programmas, kas mazina savstarpējo aizskaršanu

Līdzfinansēt uz specializāciju vērstus un inovatīvus izglītības iestāžu projektus

Veikt transporta un ēdināšanas izdevumu segšanu izglītojamiem

Piešķirt stipendijas studentiem, kuri iegūst pašvaldībai nepieciešamu specialitāti

Atbalstīt augstkolu programmu īstenošanu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību

Bērnudārzi un sākumskolas pēc iespējas tuvu mājām

Nodrošināt daudzpusīgas nodarbības senioriem, lai veicinātu kopā būšanu

Veselība un sociālā joma

Pilnveidot Madonas slimnīcas pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību, tehnisko nodrošinājumu

Piesaistīt jaunos ārstus un medicīnas darbiniekus

Uzlabot veselības aprūpes, bērnu zobārstniecības pieejamību

Nodrošināt kvalitatīvu sociālo, finansiālo, psiholoģisko palīdzību ikvienam iedzīvotājam, kas nonācis grūtībās

Atbalstīt sociālās nozares projektus un sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai

Sadarboties ar NVO, uzņēmējiem sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

Nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm

Kultūra un tūrisms

Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu

Atbalstīt amatiermākslas kolektīvus

Pilnveidot kultūras infrastruktūras projektus

Attīstīt bibliotēkas kā iedzīvotājiem tuvāko pašvaldības un valsts pakalpojumu saņemšanas, socializēšanās un kultūras norišu vietas

Veidot vienotu attīstību tūrisma jomā visā novadā, popularizējot to un attīstot infrastruktūru

Sports un atpūta

Pilnveidot apstākļus, lai nodrošinātu augstākā līmeņa sporta sacensību rīkošanu Madonas novadā

Sniegt atbalstu sporta aktivitātēm, sportistiem dalībai dažāda līmeņa sacensībās

Veicināt iespēju dzīvot aktīvi, nodrošinot publisko infrastruktūru (pastaigām, skriešanai, riteņbraukšanai, tenisam, slēpošanai u.c.)

Sakārtot peldvietas novadā

Vairāk soliņus, takas un atpūtas vietas

Pārvaldība un sadarbība

Pilnveidot uz klientu orientētus pašvaldības pakalpojumus

Ieviest digitalizāciju efektīvākai pārvaldībai

Iesaistīt iedzīvotājus nepilnību novēršanā un lēmumu pieņemšanas procesā

Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību un iedzīvotāju iniciatīvas

Veidot vienlīdzīgas sociālās garantijas visiem pašvaldības darbiniekiem, t.sk., sociālās un izglītības jomās

Sadarboties un atbalstīt kristiešu draudzes

Madona Jaunā Vienotība